TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Aktuality
Usnesení ze shromáždění delegátů našeho družstva, konaného dne 21.6.2010 v Brance u Opavy


Shromáždění delegátů projednalo
 1. Zprávu o plnění úkolů z minulého shromáždění delegátů.
 2. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva od minulého shromáždění.
 3. Zprávu kontrolní komise.
Shromáždění delegátů bere na vědomí
 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.
Shromáždění delegátů schválilo změnu stanov
 1. V článku 5., obsahujícím předmět podnikání (činnosti) družstva nahradit dosavadní text, který obsahuje znění jednotlivých živnostenských listů, novým textem dle aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku družstva:
  • Hostinská činnost.
  • Řeznictví a uzenářství.
  • Pekařství.
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 2. V článku 2 vypustit plnou adresu sídla Opava, Horní náměstí č.p. 104/1, PSČ 746 38 a na místo toho uvést jako adresu pouze název obce - Opava.
 3. V článku 29 a 34 změnit současný počet členů představenstva a kontrolní komise v rozmezí 9 až 13 členů na nově pevně stanovený počet 9 členů představenstva a 9 členů kontrolní komise.
 4. V článku 25, písmeno c) doplnit současné znění "shromáždění delegátů přísluší volit a odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise" následujícím textem: "Současně shromáždění delegátů přísluší volit náhradníky za členy představenstva a náhradníky za členy kontrolní komise. Pokud bude takto zvoleno více náhradníků, musí být stanoveno jejich pořadí. Dnem zániku členství člena představenstva nebo člena kontrolní komise v představenstvu nebo v kontrolní komisi, pokud k němu dojde před uplynutím 5letého funkčního období, nastupuje na jejich místo zvolený náhradník dle stanoveného pořadí".
Shromáždění delegátů zvolilo
 1. Členy představenstva na volební období 2010 až 2015:
  1. Ing. Jaromíra Holubová
  2. Ing. Tomáš Hrachovec
  3. Mgr. David Aichmaier
  4. Helena Rabinská
  5. Helena Theuerová
  6. Helena Pelantová
  7. Věra Martínková
  8. Eva Michalíková
  9. Vratislav Kokeš
 2. Náhradníky do představenstva pro volební období 2010 až 2015 v následujícím pořadí:
  1. Naděžda Sassmanová
  2. Marie Blažejová
  3. Božena Štefková
 3. Členy kontrolní komise pro volební období 2010 až 2015:
  1. Ludvík Kurka
  2. Alena Wollná
  3. Václav Vícha
  4. Anna Harazimová
  5. Karel Kopperberg
  6. Libuše Wallná
  7. Pavel Dobruš
  8. Jarmila Harasimová
  9. Jarmila Gebauerová
 4. Náhradníky do kontrolní komise pro volební období 2010 až 2015 v následujícím pořadí:
  1. Alžběta Lacinová
  2. Ludmila Halfarová
  3. Jarmila Tománková
Shromáždění delegátů schvaluje
 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2009.
 2. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2009.
 3. Rozdělení celkového zisku ve výši 3 793 246,49 Kč následovně:
  • Do sociálního fondu 350 000 Kč.
  • Do fondu členů a funkcionářů 300 000 Kč.
  • Příděl do nedělitelného fondu 3 143 246,49 Kč.
  • Aby povinný audit obchodního družstva TEMPO za rok 2010 vykonával Ing. Václav Dostál, Studénka II. - Butovice, Veřovická 410, auditorské číslo udělené Komorou auditorů ČR 060.
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva
 1. Vyhodnotit diskuzní vystoupení delegátů a přijmout příslušná opatření.
  Termín: 31.7.2010
 2. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 22.6.2010
 3. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o volbě předsedy a místopředsedů představenstva a předsedy a místopředsedů kontrolní komise.
  Termín: 22.6.2010
 4. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2010Výsledky volby předsedy a místopředsedů představenstva
Představenstvo zvolilo:

Předsedu představenstva Ing. Tomáše Hrachovce
I. místopředsedkyni představenstva Ing. Jaromíru Holubovou
II. místopředsedu představenstva Mgr. Davida Aichmaiera


Výsledky volby předsedy a místopředsedy kontrolní komise
Kontrolní komise zvolila:

Předsedu kontrolní komise pana Václava Víchu
místopředsedu kontrolní komise pana Ludvíka Kurku


Starší aktuality
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo