TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Aktuality
Usnesení ze shromáždění delegátů TEMPO, obchodního družstva,
konaného dne 17.6.2013 v Brance u Opavy

Shromáždění delegátů projednalo
 1. Zprávu o plnění úkolů z minulého shromáždění delegátů.
 2. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva od minulého shromáždění.
 3. Zprávu kontrolní komise.
 4. Změnu stanov.
Shromáždění delegátů bere na vědomí
 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.
Shromáždění delegátů schvaluje
 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2012.
 2. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2012.
 3. Změnu stanov:
  • Navrhované nové znění čl. III., odst. 9 stanov:
   Základní členský vklad činí 200,- Kč. Rozdíl mezi dosavadními základními členskými vklady dle stanov platných do 17.6.2013 a základním členským vkladem ve výši 200,- Kč dle věty první tohoto odstavce se považuje za další členský vklad. Každý člen může splatit další členské vklady, přitom bez ohledu na výši dalších členských vkladů má každý člen vždy jen jeden hlas při hlasování.
  • Navrhované nové znění čl. III., odst. 12 stanov:
   Členská práva /s výjimkou práva hlasovat/ a povinnosti může člen převést na jinou osobu pouze na základě jejich písemné dohody se souhlasem představenstva, k převodu členství (tj. zániku členství u člena a vzniku členství u druhé osoby) dochází dnem, kdy představenstvo s dohodou o převodu vysloví souhlas. Člen nemůže žádat za trvání členství o výplatu základního členského vkladu nebo dalšího členského vkladu, taková žádost se považuje za vystoupení z družstva.
 4. Rozdělení celkového zisku ve výši 3 177 753 Kč následovně:
  • Do sociálního fondu 350 000 Kč.
  • Do fondu členů a funkcionářů 200 000 Kč.
  • Příděl do nedělitelného fondu 2 627 753 Kč.
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva
 1. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 20.6.2013
 2. Vyhodnotit diskusní vystoupení delegátů a přijmout příslušná opatření.
  Termín: 31.7.2013
 3. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2013Otevření zrekonstruované prodejny ve Štěpánkovicích

Dne 13.6.2013 byla znovuotevřena rozšířená prodejna řetězce TUTY ve Štěpánkovicích.

Průběh rekonstrukce si můžete prohlédnout na Facebooku.Starší aktuality
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo