TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Aktuality
Usnesení ze shromáždění delegátů TEMPO, obchodního družstva,
konaného dne 17.6.2014 v Brance u Opavy

Shromáždění delegátů projednalo
 1. Zprávu o plnění úkolů z minulého shromáždění delegátů.
 2. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva od minulého shromáždění.
 3. Změnu stanov.
 4. Zprávu kontrolní komise.
 5. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a člena kontrolní komise.
Shromáždění delegátů bere na vědomí
 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.
Shromáždění delegátů schvaluje
 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2013.
 2. Výroční zprávu družstva za rok 2013 včetně základních záměrů v roce 2014 a podnikatelského plánu za rok 2014.
 3. Změnu stanov.
 4. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a člena kontrolní komise.
 5. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2013.
 6. Rozdělení celkového zisku ve výši 4 825 310,37 Kč následovně:
  • Do sociálního fondu 350 000 Kč.
  • Do fondu členů a funkcionářů 100 000 Kč.
  • Příděl do nedělitelného fondu 4 375 310,37 Kč.
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva
 1. Vyhodnotit diskusní vystoupení delegátů a přijmout příslušná opatření.
  Termín: 31.7.2014
 2. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 20.6.2014
 3. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2014Starší aktuality
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo