TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Aktuality
Usnesení ze shromáždění delegátů TEMPO, obchodního družstva,
konaného dne 16.6.2015 v Brance u Opavy

Shromáždění delegátů schválilo
 1. Spolupráci s auditorkou ing. Inge Martinkovou s auditorským oprávněním KAČR 1332.
Shromáždění delegátů projednalo
 1. Zprávu o plnění úkolů z minulého shromáždění delegátů.
 2. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva od minulého shromáždění.
 3. Zprávu kontrolní komise.
Shromáždění delegátů bere na vědomí
 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.
Shromáždění delegátů zvolilo
 1. Členy představenstva na volební období 2015 až 2020:
  1. Ing. Daniela Plušková
  2. Karel Černín
  3. Věra Martínková
  4. Helena Pelantová
  5. JUDr. Jan Sůra
  6. Naděžda Sassmanová
  7. Eva Michalíková
  8. Theuerová Helena
  9. Helena Rabinská

 2. Náhradníky do představenstva pro volební období 2015 až 2020 v následujícím pořadí:
  1. Ing. Edita Strouhalová
  2. Bohuslava Moravcová
  3. Ing. Alois Miketa

 3. Členy kontrolní komise pro volební období 2015 až 2020:
  1. Ludvík Kurka
  2. Alena Beierová
  3. Karel Kopperberg
  4. Alena Wollná
  5. Marcela Dalmadyová
  6. Jarmila Gollová
  7. Lenka Steinbauerová
  8. Miroslava Matějová
  9. Lukáš Křempek

 4. Náhradníky do kontrolní komise pro volební období 2015 až 2020 v následujícím pořadí:
  1. Daniel Bělák
  2. Jana Hluchníková
  3. Libuše Wallná
Shromáždění delegátů schvaluje
 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2014.
 2. Výroční zprávu družstga za rok 2014 včetně základních záměrů v roce 2015 a podnikatelského plánu na rok 2015.
 3. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2014.
 4. Rozdělení celkového zisku ve výši 5 646 073,94 Kč následovně:
  • Do sociálního fondu 350 000 Kč.
  • Do fondu členů a funkcionářů 100 000 Kč.
  • Příděl do nedělitelného fondu 5 196 073,94 Kč.
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva
 1. Vyhodnotit diskuzní vystoupení delegátů a přijmout příslušná opatření.
  Termín: 31.7.2015
 2. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 20.6.2015
 3. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2015Výsledky volby předsedy a místopředsedů představenstva
Představenstvo zvolilo:

Předseda představenstva JUDr. Jan Sůra
I. místopředsedkyně představenstva Helena Rabinská
II. místopředseda představenstva Karel Černín


Výsledky volby předsedy a místopředsedy kontrolní komise
Kontrolní komise zvolila:

Předseda kontrolní komise                    Karel Kopperberg
místopředseda kontrolní komise Ludvík KurkaStarší aktuality
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo