TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Aktuality
Usnesení ze shromáždění delegátů TEMPO, obchodního družstva,
konaného dne 12.6.2018 v Brance u Opavy

Shromáždění delegátů projednalo
 1. Zprávu o plnění úkolů z minulého shromáždění delegátů.
 2. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva od minulého shromáždění delegátů.
 3. Zprávu kontrolní komise.
Shromáždění delegátů bere na vědomí
 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.
Shromáždění delegátů schvaluje
 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2017.
 2. Výroční zprávu družstva za rok 2017 včetně základních záměrů v roce 2018 a podnikatelského plánu pro rok 2018.
 3. Změnu stanov.
 4. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2017.
 5. Rozdělení celkového zisku ve výši 12 018 449,08 Kč následovně:
  • Do sociálního fondu 500 000 Kč.
  • Do fondu členů a funkcionářů 100 000 Kč.
  • Příděl do nedělitelného fondu 11 418 449,08 Kč.
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva
 1. Vyhodnotit diskusní vystoupení delegátů a přijmout příslušná opatření.
  Termín: 31.7.2018
 2. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 20.6.2018
 3. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2018



Starší aktuality
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo