TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Probíhající soutěže
SOUTĚŽ O LEGO CITY Hasičská stanice 60110

Stačí postavit prodejnu z LEGO kostek podle svých přestav, stavbu vyfotit, přidat foto na Facebook,
označit stránku @do@odtempo.cz a dát Like? na naší oficiální stránce v období od 20. března do 10. dubna 2021.
Vyhrát můžete 1x LEGO CITY Hasičská zbrojnice v hodnotě 2.000 Kč.

Počet fotografií, zařazených do soutěže, není omezen!
Čím více fotografií se stavbou zašlete, tím větší máte šanci na výhru!

Soutěž se bude konat od 20. března do 10. dubna 2021.

Úplná pravidla soutěže:

 1. Pořadatel soutěže

  TEMPO, obchodní družstvo, IČ: 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava (dále jen "pořadatel"), kontaktní mailová adresa: marketing@odtempo.cz. Na uvedené adresy je také možno obracet se s případnými dotazy vztahujícími se k této soutěži.

 2. Doba trvání a místo soutěže

  Doba trvání soutěže je stanovena od 20.3.2021 do 10.4.2021. Soutěž probíhá na platformě Facebook, přičemž tato soutěž není žádným způsobem spojena s Facebookem, společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků vůči jejím účastníkům, a tato propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní jinak spojena.

 3. Základní principy soutěže

  Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb ani jakýkoliv jiný vklad.

 4. Výhra v soutěži

  • Výhrou v soutěži je jedna stavebnice LEGO CITY Hasičská zbrojnice 60110 (viz. foto). O výhře v soutěži rozhoduje náhoda.

  • Jediný výherce bude určen slosováním, které proběhne po ukončení soutěže zaměstnancem marketingového oddělení pořadatele. O výsledku slosování bude výherce informován prostřednictvím jím uvedeného kontaktního údaje ve lhůtě do 20.4.2021.

  • Výhra bude po ukončení soutěže připravena k vyzvednutí na adrese sídla pořadatele, případně na některé z prodejen pořadatele po dohodě s výhercem. Konkrétní čas bude dohodnut dle provozních možností pořadatele a přání výherce.

  • Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena v těchto pravidlech.
 5. Podmínky účasti v soutěži a soutěžní profil

  • Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže s písemným souhlasem zákonného zástupce, který je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

  • Podmínkou účasti v soutěži je
   • Postavit model prodejny potravin za užití stavebnice LEGO dle svých představ.
   • Model prodejny vyfotit a fotku přidat na svůj facebookový profil;
   • Označit u fotky stránku @do@odtempo.cz;
   • Dát "like" oficiální stránce pořadatele.

  • Jeden soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však s jiným modelem prodejny. Ze soutěže budou vyloučeni zejména soutěžící používající falešné a fiktivní profily na facebooku a soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje.

 6. Zpracování osobních údajů soutěžících

  • Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry za účelem předání výhry v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR").

  • Správcem osobních údajů je pořadatel. Subjektem osobních údajů je soutěžící.

  • Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Poskytnutí uvedených údajů je podmínkou účasti v soutěži.

  • Pořadatel zajistí smazání osobních údajů soutěžících po předání výhry.

  • Pořadatel nebude osobní údaje předávat žádným jiný příjemcům, ani do třetích zemí ani žádné mezinárodní organizaci. Osobní údaje nebudou zpracovávány za užití automatizace ani profilování.

  • Soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo požadovat přístup k osobním údajům, které se jej týkají, právo na jejich opravu, právo na jejich výmaz, právo na omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, a konečně právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů.

  • Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.odtempo.cz/GDPR.htm.


 7. Závěrečná ustanovení

  • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušit právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele. Tato pravidla jsou po celou dobu trvání soutěže vyvěšena na této stránce.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, přerušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to do okamžiku předání výhry.

  • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.


(c) 2011 Tempo, obchodní družstvo