Tempo, obchodní družstvo
Anketa Hledáme prostory Mapa stránek

Probíhající soutěže
Pro všechny naše zákazníky jsme připravili

Vánoční soutěž


Podrobná pravidla:
 1. Organizátor a pořadatel

  Soutěž proběhne v termínu 5.12. - 31.12.2018 včetně na prodejnách typu TERNO, Tempo Market, TUTY a JO.

  Organizátorem soutěže je společnost Tempo, obchodní družstvo (dále jen "organizátor soutěže"), se sídlem Horní náměstí 1, Opava, IČO:00032417.

 2. Podmínky účasti

  Soutěže se smějí zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice, které splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "soutěžící").

 3. Pravidla soutěže

  Soutěže se může zúčastnit soutěžící, který splňující následující podmínku:

  • V období 5.12. - 31.12.2018 uskuteční jednorázový nákup v hodnotě minimálně 500 Kč na prodejně Terno a zároveň vyplní soutěžní kupon a spolu s účtenkou jej vhodí do boxu umístěného na prodejně TERNO, Tempo Market, TUTY nebo JO.

   Soutěžní kupon - vzor:



  Do soutěže budou zařazeny pouze úplně a čitelně vyplněné kupony spolu s originálem účtenky vhozené do boxu nejpozději do 31.12.2018.

  Kupony budou k dispozici na prodejnách typu TERNO, Tempo Market, TUTY, JO.

  15.1.2018 proběhne v sídle společnosti Tempo, obchodní družstvo vylosování vítězů jednotlivých cen.

 4. Popis výher
   1. Vysavač Karcher
   2. Mobil Samsung Galaxy
   3. Cestovní kufr
   4. Digitální kamera HD Digital
   5. Kávovar
   6. Sada nářadí
   7. Set na fondy
   8. Tyčový mixér
   9. Topinkovač
  10. Toustovač
  11. Žehlička
  12. Skleněná zapékací mísa Tescoma
  13. Dárkový koš Kotányi
  
 5. Způsob převzetí výher

  Výhry budou předány výhercům nejpozději do 31.1.2018 na dané prodejně nebo v sídle Tempa, obchodního družstva.

 6. Práva a povinnosti organizátora

  Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je závazně dodržovat. Do soutěže se lze přihlásit pouze v místě a době konání soutěže, po splnění uvedených podmínek soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejnit jméno a příjmení výherce v propagačních materiálech Tempo, obchodního družstva. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže. Po vyhodnocení soutěže budou všechny osobní údaje soutěžících skartovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv soutěž zkrátit, odložit, prodloužit, změnit nebo bez náhrady zrušit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátoru soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. Reklamace výher je vyloučena. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění.



Úplná pravidla soutěže Tempo s Dezerty Orion
pro síť potravinových prodejen TERNO, Tempo Market, TUTY, JO

 1. Pořadatel a organizátor soutěže

  Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem "Soutěž Tempo s Dezerty Orion" (dále pouze jako "soutěž") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Pořadatel").

 2. Pravidla soutěže

  Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na této stránce po celou dobu jejího konání.

 3. Termín a místo konání soutěže

  Soutěž probíhá v termínu od 5.12. - 31.12.2018 v prodejnách OD Tempo Opava - potravinová síť prodejen typu TERNO, Tempo Market, TUTY, JO (dále jen "doba konání soutěže").

 4. Účastníci soutěže

  Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občan. zák. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 5 těchto pravidel.

  Nárok na výhru nevzniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící nebo třetí osoba porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.
  Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. .

 5. Principy a podmínky soutěže

  Soutěž se vztahuje na produkty Dezerty značky Orion (dále jen "soutěžní produkty").

  Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době jejího konání zakoupí jakýkoliv Dezert značky Orion (např. Orient, Hvězdy, Maraska) a vyplní přiloženou kartičku, kterou spolu s účtenkou vhodí do boxu na prodejně. Výherci obdrží stavebnici značky Lego Minecraft.
  Z vyplněných kartiček s účtenkami budou vylosovány 4 výhry.



 6. Slosování

  Do soutěže budou zařazeny pouze úplně a čitelně vyplněné kupony spolu s originálem účtenky vhozené do boxu nejpozději do 31.12.2018. Slosování proběhne 15.1.2019 na ústředí Tempa Opava na oddělení marketingu.
  Kupony budou k dispozici na prodejnách Terno, Tempo Market, TUTY, JO.

 7. Výhry

  Do této soutěže byla vložena následující výhra:

      Lego Minecraft

  Výherci obdrží svou výhru nejpozději do 31.1.2019. Výhry budou předány na oddělení marketingu na ústředí Tempa, Horní náměstí 1 v Opavě nebo na prodejně, kde výherce uskutečnil soutěžní nákup. Pořadatel není odpovědný za poškození cen během přepravy.

  Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých výherců, jakož i právo na vyloučení kterékoliv výherce ze soutěže v případech, že nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou cenu než tu, která mu bude vydána, a nemá nárok reklamovat výsledky soutěže. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

  V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.
  Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži.

 8. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

  Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na této webové stránce a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail palyzova@odtempo.cz nebo na telefon 725 824 766.

 9. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

  Účastník Soutěže bere na vědomí, že společnost TEMPO, obchodní družstvo, IČ 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, Opava, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. DrXXIII 187 jakožto správce osobních údajů bude prostřednictvím svého oprávněného zaměstnance v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu konání této Soutěže, zpracovávat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto letáku, na základě oprávněného zájmu společnosti TEMPO, obchodní družstvo (i) vyhodnocení Soutěže a (ii) doručení výhry. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a systematizovaně (v elektronické podobě). V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se Soutěže zúčastnit. Účastník Soutěže je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany společnosti TEMPO, obchodní družstvo na: gdpr@odtempo.cz. TEMPO, obchodní družstvo tímto účastníka Soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že TEMPO, obchodní družstvo provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat TEMPO, obchodní družstvo, o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník Soutěže má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.





Úplná pravidla věrnostního programu Sbírejte Tempo body
pro prodejny TERNO, Tempo MARKET

 1. Pořadatel a organizátor akce

  Pořadatelem a organizátorem akce s názvem "Sbírejte Tempo BODY a nakupujte výrobky za nabídky za SUPER CENY" (dále pouze jako "akce") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Pořadatel").

 2. Pravidla akce

  Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna na této stránce po celou dobu jejího konání.

 3. Termín a místo konání akce

  Akce probíhá ve všech prodejnách typu TERNO, Tempo MARKET v termínu od 7.11.2018 do 31.12.2018 a zboží si můžete vyzvednout nejpozději do 31.1.2019.

 4. Principy a podmínky soutěže

  • Účastník se zapojí do akce tím, že v prodejně TERNO, Tempo MARKET zakoupí v době trvání akce zboží za minimálně 300 Kč a získá 1 bod. Body se vylepují na sběrací kartičku. Za určený počet bodů, které soutěžící nalepí na příslušnou kartičku, si pak může vybrat výrobek z nabídky. Uplatněním řádně vyplněné sběratelské kartičky s body, má zákazník možnost zakoupit výrobek se slevou proti doporučené ceně výrobku od dodavatele. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu požadované částky nejméně 300 Kč a jsou-li současně splněny další podmínky pro získání sběratelského bodu uvedené v těchto pravidlech. Body lze uplatnit do vyprodání zboží.

  • Pořadatel je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněn požádat účastníka o předložení originálů účetních dokladů (účtenek), na základě kterých byly účastníku v souladu s těmito pravidly marketingové akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. Pro případ takovéto kontroly je účastník povinen si takové účetní doklady (účtenky) z nákupu ponechat a na požádání pořadatele je předložit ke kontrole.

   Body se v prodejnách pořadatele, označených TERNO, Tempo MARKET, vydávají přímo u pokladen, bezprostředně po nákupu. Výrobky lze koupit v prodejně, po předložení vyplněné kartičky s potřebným počtem sběratelských bodů. Věrnostní kartičky se vydávají u pokladen.

 5. Další důležité podmínky akce

  • V této akci nedochází ke zpracování osobních údajů.

  • Na věrnostní cenu či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok.

  • Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze akce zúčastnit jen se souhlasem této fyzické či právnické osoby.

  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.odtempo.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

  • Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.

  • Účastník nemá oprávnění požadovat vyplacení částky odpovídající slevě na Předmět v penězích při předložení sběratelské kartičky s řádně vyplněnými body. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do marketingové akce a nesprávným použitím Předmětu.

 6. Výhry

  Výhra Bodově zvýhodněná cena     Počet bodů    
  Delimano Stone Legend CopperLux oválný pekáč s poklicí   799,00 Kč 8 bodů
  Pánev 24X4,7cm stone LAMART   249,00 Kč 4 body
  Pánev 28cm stone LAMART   269,00 Kč 4 body
  Konvice 1,5L   199,00 Kč 4 body
  Konvice rychlovarná nerezová 1,7L   349,00 Kč 4 body
  Elektrický kráječ potravin 1 899,00 Kč 8 bodů
  Tyčový mixér s příslušenstvím 800W   769,00 Kč 8 bodů
  Teplovzdušný ventilátor   289,00 Kč 4 body
  Napařovací žehlička   399,00 Kč 4 body
  Kontaktní panini gril   789,00 Kč 8 bodů
  Vysavač Silencio 700W + ruční vysavač 2 890,00 Kč 8 bodů
  Mop - Aqua Revolution System   699,00 Kč 4 body
  Deka Flannel fleece 150x200cm   329,00 Kč 4 body





Úplná pravidla věrnostního programu Sbírejte Tempo body
pro prodejny TUTY

 1. Pořadatel a organizátor akce

  Pořadatelem a organizátorem akce s názvem "Sbírejte Tempo body" (dále pouze jako "akce") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Pořadatel").

 2. Pravidla akce

  Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna na této stránce po celou dobu jejího konání.

 3. Termín a místo konání akce

  Akce probíhá ve všech prodejnách typu TUTY v termínu od 7.11.2018 do 31.12.2018 a zboží si můžete vyzvednout nejpozději do 31.1.2019.

 4. Principy a podmínky soutěže

  • Účastník se zapojí do akce tím, že v prodejně TUTY zakoupí v době trvání akce zboží za minimálně 300 Kč a získá 1 bod. Body se vylepují na sběrací kartičku. Za určený počet bodů, které soutěžící nalepí na příslušnou kartičku, si pak může vybrat výrobek z nabídky. Uplatněním řádně vyplněné sběratelské kartičky s body, má zákazník možnost zakoupit výrobek se slevou proti doporučené ceně výrobku od dodavatele. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu požadované částky nejméně 300 Kč a jsou-li současně splněny další podmínky pro získání sběratelského bodu uvedené v těchto pravidlech. Body lze uplatnit do vyprodání zboží.

  • Pořadatel je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněn požádat účastníka o předložení originálů účetních dokladů (účtenek), na základě kterých byly účastníku v souladu s těmito pravidly marketingové akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. Pro případ takovéto kontroly je účastník povinen si takové účetní doklady (účtenky) z nákupu ponechat a na požádání pořadatele je předložit ke kontrole.

   Body se v prodejnách pořadatele, označených TUTY, vydávají přímo u pokladen, bezprostředně po nákupu. Výrobky lze koupit v prodejně, po předložení vyplněné kartičky s potřebným počtem sběratelských bodů. Věrnostní kartičky se vydávají u pokladen.

 5. Další důležité podmínky akce

  • V této akci nedochází ke zpracování osobních údajů.

  • Na věrnostní cenu či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok.

  • Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze akce zúčastnit jen se souhlasem této fyzické či právnické osoby.

  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.odtempo.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

  • Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.

  • Účastník nemá oprávnění požadovat vyplacení částky odpovídající slevě na Předmět v penězích při předložení sběratelské kartičky s řádně vyplněnými body. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do marketingové akce a nesprávným použitím Předmětu.

 6. Výhry

  Výhra Bodově zvýhodněná cena     Počet bodů    
  Delimano Stone Legend CopperLux oválný pekáč s poklicí   799,00 Kč 8 bodů
  Pánev 24X4,7cm stone LAMART   249,00 Kč 4 body
  Pánev 28cm stone LAMART   269,00 Kč 4 body
  Konvice 1,5L   199,00 Kč 4 body
  Konvice rychlovarná nerezová 1,7L   349,00 Kč 4 body
  Elektrický kráječ potravin 1 899,00 Kč 8 bodů
  Tyčový mixér s příslušenstvím 800W   769,00 Kč 8 bodů
  Teplovzdušný ventilátor   289,00 Kč 4 body
  Napařovací žehlička   399,00 Kč 4 body
  Kontaktní panini gril   789,00 Kč 8 bodů
  Vysavač Silencio 700W + ruční vysavač 2 890,00 Kč 8 bodů
  Mop - Aqua Revolution System   699,00 Kč 4 body
  Deka Flannel fleece 150x200cm   329,00 Kč 4 body





Úplná pravidla věrnostního programu Sbírejte Tempo body
pro prodejny JO

 1. Pořadatel a organizátor akce

  Pořadatelem a organizátorem akce s názvem "Sbírejte Tempo body" (dále pouze jako "akce") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Pořadatel").

 2. Pravidla akce

  Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna na této stránce po celou dobu jejího konání.

 3. Termín a místo konání akce

  Akce probíhá ve všech prodejnách typu TUTY v termínu od 15.11.2018 do 31.12.2018 a zboží si můžete vyzvednout nejpozději do 31.1.2019.

 4. Principy a podmínky soutěže

  • Účastník se zapojí do akce tím, že v prodejně JO zakoupí v době trvání akce zboží za minimálně 300 Kč a získá 1 bod. Body se vylepují na sběrací kartičku. Za určený počet bodů, které soutěžící nalepí na příslušnou kartičku, si pak může vybrat výrobek z nabídky. Uplatněním řádně vyplněné sběratelské kartičky s body, má zákazník možnost zakoupit výrobek se slevou proti doporučené ceně výrobku od dodavatele. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu požadované částky nejméně 300 Kč a jsou-li současně splněny další podmínky pro získání sběratelského bodu uvedené v těchto pravidlech. Body lze uplatnit do vyprodání zboží.

  • Pořadatel je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněn požádat účastníka o předložení originálů účetních dokladů (účtenek), na základě kterých byly účastníku v souladu s těmito pravidly marketingové akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. Pro případ takovéto kontroly je účastník povinen si takové účetní doklady (účtenky) z nákupu ponechat a na požádání pořadatele je předložit ke kontrole.

   Body se v prodejnách pořadatele, označených JO, vydávají přímo u pokladen, bezprostředně po nákupu. Výrobky lze koupit v prodejně, po předložení vyplněné kartičky s potřebným počtem sběratelských bodů. Věrnostní kartičky se vydávají u pokladen.

 5. Další důležité podmínky akce

  • V této akci nedochází ke zpracování osobních údajů.

  • Na věrnostní cenu či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok.

  • Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze akce zúčastnit jen se souhlasem této fyzické či právnické osoby.

  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.odtempo.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

  • Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.

  • Účastník nemá oprávnění požadovat vyplacení částky odpovídající slevě na Předmět v penězích při předložení sběratelské kartičky s řádně vyplněnými body. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do marketingové akce a nesprávným použitím Předmětu.

 6. Výhry

  Výhra Bodově zvýhodněná cena     Počet bodů    
  Delimano Stone Legend CopperLux oválný pekáč s poklicí   799,00 Kč 8 bodů
  Pánev 24X4,7cm stone LAMART   249,00 Kč 4 body
  Pánev 28cm stone LAMART   269,00 Kč 4 body
  Konvice 1,5L   199,00 Kč 4 body
  Konvice rychlovarná nerezová 1,7L   349,00 Kč 4 body
  Elektrický kráječ potravin 1 899,00 Kč 8 bodů
  Tyčový mixér s příslušenstvím 800W   769,00 Kč 8 bodů
  Teplovzdušný ventilátor   289,00 Kč 4 body
  Napařovací žehlička   399,00 Kč 4 body
  Kontaktní panini gril   789,00 Kč 8 bodů
  Vysavač Silencio 700W + ruční vysavač 2 890,00 Kč 8 bodů
  Mop - Aqua Revolution System   699,00 Kč 4 body
  Deka Flannel fleece 150x200cm   329,00 Kč 4 body





Úplná pravidla věrnostního programu Hračky pro děti
pro prodejny TERNO, Tempo MARKET

 1. Pořadatel a organizátor akce

  Pořadatelem a organizátorem akce s názvem "Hračky pro děti" (dále pouze jako "akce") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Pořadatel").

 2. Pravidla akce

  Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna na této stránce po celou dobu jejího konání.

 3. Termín a místo konání akce

  Akce probíhá ve všech prodejnách typu TERNO a Tempo MARKET v termínu od 24.10.2018 do vyprodání produktů za zvýhodněné ceny.

 4. Principy a podmínky soutěže

  • Účastník se zapojí do akce tím, že v prodejně TERNO nebo Tempo MARKET zakoupí v době trvání akce zboží za minimálně 300 Kč po uplatnění všech slevových kuponů (např. za vratné obaly, slevové kupony apod.), za které získá 1 bod. Body se vylepují na sběrací kartičku. Za 8 bodů, které soutěžící nalepí na příslušnou kartičku, si pak může vybrat výrobek z nabídky. Uplatněním řádně vyplněné sběratelské kartičky s body, má zákazník možnost zakoupit výrobek se slevou proti doporučené ceně výrobku od dodavatele. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu požadované částky nejméně 300 Kč a jsou-li současně splněny další podmínky pro získání sběratelského bodu uvedené v těchto pravidlech. Body lze uplatnit do vyprodání zboží.

  • Pořadatel je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněn požádat účastníka o předložení originálů účetních dokladů (účtenek), na základě kterých byly účastníku v souladu s těmito pravidly marketingové akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. Pro případ takovéto kontroly je účastník povinen si takové účetní doklady (účtenky) z nákupu ponechat a na požádání pořadatele je předložit ke kontrole.

   Body se v prodejnách pořadatele, označených TERNO nebo Tempo MARKET, vydávají přímo u pokladen, bezprostředně po nákupu. Výrobky lze koupit v prodejně, po předložení vyplněné kartičky s potřebným počtem sběratelských bodů. Věrnostní kartičky se vydávají u pokladen.

 5. Další důležité podmínky akce

  • V této akci nedochází ke zpracování osobních údajů.

  • Na věrnostní cenu či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok.

  • Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze akce zúčastnit jen se souhlasem této fyzické či právnické osoby.

  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.odtempo.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

  • Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.

  • Účastník nemá oprávnění požadovat vyplacení částky odpovídající slevě na Předmět v penězích při předložení sběratelské kartičky s řádně vyplněnými body. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do marketingové akce a nesprávným použitím Předmětu.

 6. Výhry

  Výhra Bodově zvýhodněná cena     Počet bodů    
  Panenka Monster High 299,90 Kč 4 body
  Padesátidílná dřevěná stavebnice 259,90 Kč 4 body
  Metalické tetování 229,90 Kč 4 body
  Lev Kokum mluvící, interaktivní 399,90 Kč 8 bodů
  Medvěd Kuba mluvící, interaktivní 399,90 Kč 8 bodů
(c) 2011 Tempo, obchodní družstvo