Informační deska

Usnesení ze shromáždění delegátů TEMPO, obchodního družstva,
konaného dne 16.6.2021 v Brance u Opavy

Shromáždění delegátů projednalo

 1. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva.
 2. Zprávu kontrolní komise.
 3. Změnu stanov.

Shromáždění delegátů bere na vědomí

 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.

Shromáždění delegátů schvaluje

 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2020.
 2. Výroční zprávu družstva za rok 2020 včetně základních záměrů v roce 2021 a podnikatelského plánu pro rok 2021.
 3. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2020.
 4. Změnu stanov.
 5. Rozdělení celkového zisku ve výši 15 918 331,35 Kč následovně:
      Do sociálního fondu 700 000 Kč.
      Do fondu členů a funkcionářů 100 000 Kč.
      Příděl do rezervního (nedělitelného) fondu 15 118 331,35 Kč.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva

 1. Vyhodnotit diskusní vystoupení delegátů a přijmout příslušná opatření.
  Termín: 31.7.2021
 2. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 23.6.2021
 3. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2021