Informační deska

Usnesení ze shromáždění delegátů TEMPO, obchodního družstva,
konaného dne 14.6.2022 v Dolním Benešově

Shromáždění delegátů projednalo

 1. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva.
 2. Zprávu kontrolní komise.

Shromáždění delegátů bere na vědomí

 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.

Shromáždění delegátů schvaluje

 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2021.
 2. Výroční zprávu družstva za rok 2021 včetně základních záměrů v roce 2022 a podnikatelského plánu pro rok 2022.
 3. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2021.
 4. Rozdělení celkového zisku ve výši 27 776 557,77 Kč následovně:
      Do vyrovnávacího fondu 13 000 000 Kč.
      Do sociálního fondu 1 000 000 Kč.
      Do fondu členů a funkcionářů 100 000 Kč.
      Příděl do rezervního (nedělitelného) fondu 13 676 557,77 Kč.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva

 1. Vyhodnotit diskusní vystoupení delegátů a přijmout příslušná opatření.
  Termín: 31.7.2022
 2. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 23.6.2022
 3. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2022