Probíhající soutěže

Pro registrace do soutěže navštivte prosím tuto stránku

Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže
"Až vyrostu, budu... technikem"

1. Pořadatel

Podrobná pravidla této spotřebitelské soutěže (dále jen "soutěž") jsou zveřejněna po celou dobu jejího konání na webové stránce pořadatele, kterým je TEMPO, obchodní družstvo, IČ: 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava (dále jen "pořadatel"). Kompletní úprava pravidel spotřebitelských soutěží na sociální síti pořadatele je obsažen v dokumentu "Obecná pravidla spotřebitelských soutěží na sociální síti", který je zveřejněn na webové stránce pořadatele.

Webová stránka pořadatele: www.odtempo.cz

Kontaktní e-mailová adresa pořadatele pro tuto soutěž: martinekz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz .
S případnými dotazy vztahujícími se k této soutěži se obracejte přímo na tuto kontaktní e-mailovou adresu, případně na adresu sídla pořadatele.

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v rámci České republiky v období od zveřejnění příspěvku na Facebooku a na Instagramu pořadatele dne 30.4.2024 do půlnoci 31.5.2024. Soutěž probíhá v rámci sociální sítě pořadatele - Facebook a Instagram, a to konkrétně pod soutěžním příspěvkem pořadatele, u kterého je umístěn odkaz na tato pravidla.

Tato soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook a Instagram, která je kompletně osvobozena od závazků vůči všem jejím účastníkům a každému z nich, a tato soutěž jako propagační akce pořadatele není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook či Instagram, ani s nimi jinak spojena.

3. Výhra v soutěži

 • Výhrami v soutěži jsou jedna rodinná vstupenka pro "2 dospělé a 2 děti" do Expozice Malý svět techniky U6 a jedna rodinná vstupenka pro "2 dospělé a 2 děti" do Velkého světa techniky. Obě expozice jsou součástí areálu Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě.

 • O výhře v soutěži rozhoduje náhoda. Celkem budou losováním vybráni 2 výherci. Výherci, kteří splnili podmínky účasti v soutěži dle bodu 4. těchto pravidel budou určeni slosováním, které se uskuteční po ukončení soutěže zaměstnancem marketingového oddělení pořadatele. O výsledku slosování budou výherci informováni telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených při registraci na našich web stránkách, a to nejpozději do 10.6.2024. Výherci poté oznámí pořadateli způsob předání výhry. Pokud výherce neoznámí pořadateli způsob předání výhry nejpozději do 7 dnů od kontaktování, tak mu výhra propadá a ztrácí na ni nárok. Pořadatel poté vybere dalšího výherce ze soutěžících, který splnil podmínky soutěže.
 • Výhry budou pořadatelem zajištěny a výhercům předány e-mailem formou elektronické rodinné vstupenky na konkrétní termín, a to ze strany výherců dle vlastního výběru v rozmezí dnů 10.6. - 30.6.2024. 
 • Na výhru nevzniká právní nárok. 

4. Podmínky účasti v soutěži

 • Účastníkem soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.
 • Podmínkou účasti v soutěži pro účastníka je kumulativně :
 • V prodejních sítích TEMPO, obchodního družstva nakoupit minimálně za 499 Kč v termínu konání soutěže dle bodu 2. těchto pravidel a z nákupu vlastnit průkazný doklad o koupi (pokladní doklad, účtenku).
 • Následně se zaregistrovat na stránkách www.odtempo.cz/registrace a vyplnit potřebné údaje k účasti v soutěži a to nejpozději do půlnoci 31.5.2024. Pokladní doklad (účtenku) pečlivě uschovat k případnému prokázání výhry.
 • Celkový počet nákupů a registrací pokladních dokladů (účtenek) není omezen.

5. Práva a povinnosti organizátora

 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je závazně dodržovat. Do soutěže se lze přihlásit pouze v místě a době konání soutěže, po splnění uvedených podmínek. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj výslovný a informovaný souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejnit jméno a příjmení výherce v propagačních materiálech Tempo, obchodního družstva v souvislosti s ohlášením výherce této soutěže.

 • Správcem osobních údajů soutěžícího je organizátor. Subjektem osobních údajů je soutěžící. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo soutěžícího.

 • Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté organizátorovi, jsou zpracovávány pro účely realizace (vedení, organizace a vyhodnocení) této soutěže, veřejné vyhlášení výherce (v propagačních materiálech organizátora) a kontaktování výherce z důvodu oprávněného zájmu organizátora na úspěšném průběhu soutěže a předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži.

 • Soutěžící bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje organizátoru zcela dobrovolně a že má právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají, a právo na jejich opravu, blokování nesprávných osobních údajů, právo namítat jejich zpracování, právo na výmaz a omezení jejich zpracování a konečně právo na jejich přenositelnost. V případě pochybností o dodržování práv organizátorem se soutěžící může obrátit na zaměstnance organizátora pověřeného ochranou osobních údajů na emailové adrese gdpr@odtempo.cz nebo se obrátit k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Organizátor osobní údaje nepředává žádným jiný příjemcům, ani do třetích zemí ani žádné mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou zpracovávány za užití automatizace ani profilování. Osobní údaje soutěžícího jsou zpracovávány po dobu nejdéle šesti měsíců od zahájení soutěže, po uplynutí této doby budou pořadatelem zlikvidovány. Další informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete uvedeny na webové stránce organizátora www.odtempo.cz.

 • Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv soutěž zkrátit, odložit, prodloužit, změnit nebo bez náhrady zrušit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nevyzvednuté výhry propadají organizátoru soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky, a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než výše uvedená v těchto pravidlech. Reklamace výher je vyloučena. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci, kteří porušují nebo obcházejí tato pravidla, mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže.


Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže
"COOP – Přihrávka na hlavičku"

1. Pořadatel

Spotřebitelskou soutěž "Přihrávka na hlavičku" pořádá COOP Centrum družstvo, IČO 601 94 910, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, spisová značka Dr 1185 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "pořadatel"), v termínu od 7.6. – 2.7.2024 včetně.

2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, anebo osoba mladší 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce, která v období od 7.6. – 2.7. 2024 nakoupí min. za 199,- Kč ve vybraných prodejnách členů pořadatele uvedených v odstavci 17) těchto pravidel a zaregistruje soutěžní kód z účtenky zdarma na webových stránkách www.soutezCOOP.cz. Podmínkou účasti v soutěži je vlastní číslo mobilního telefonu, které slouží jako identifikační znak každého soutěžícího a dále adresa na území České republiky pro zaslání dárkového balíčku výrobků COOP hlavních výher PlayStation 5 a fén Dyson.

Soutěžící, který provede více nákupů dle těchto pravidel, může v soutěži registrovat libovolné množství soutěžních kódů v libovolném pořadí a zvýšit tak svoji šanci na dárkový balíček COOP nebo výhru PlayStation 5 či fén Dyson Supersonic.

3. Dárkové předměty COOP vložené do soutěže dle níže uvedené specifikace

Celkem 86 dárkových předmětů COOP dle níže uvedené specifikace:

 • 26x dárkový balíček výrobků COOP Premium
 • 3x PlayStation 5
 • · 3x Dyson Supersonic fén na vlasy

Fotografie na propagačních materiálech jsou pouze ilustrativní.

6 hlavních výher:

3x PlayStation 5 a 3x Dyson Supersonic

budou vylosovány 3.7.2024 ze všech zaslaných nevýherních kódů. Tzn. do slosování nebudou zahrnuty kódy, na které zákazník již vyhrál jeden z výše uvedených dárkových balíčků s výrobky COOP Premium.

4. Registrace kódu

Do soutěže je zařazen každý soutěžící, který splní podmínky soutěže uvedené v bodě 2) a zaregistruje 7-místný soutěžní kód:

 • Z účtenky zdarma přes webovou stránku www.soutezCOOP.cz a uvede číslo svého mobilního telefonu.
 • Z papírového kupónu zdarma přes webovou stránku www.soutezCOOP.cz a uvede číslo svého mobilního telefonu.

5. Soutěžní kód z účtenky nebo ze soutěžní karty

Pokladny v prodejnách pořadatele budou po dobu trvání soutěže vydávat za nákupy od 199,- Kč výše účtenky se sedmimístným soutěžním kódem, který je tvořen kombinací číslic a písmen – nezáleží, zda při registraci použijete velká či malá písmena nebo papírové unikátní kupóny se sedmimístným soutěžním kódem, který je tvořen kombinací číslic a písmen.

 • Soutěžní kód můžete zaregistrovat kdykoli v průběhu soutěže (ne pouze v den nákupu) – pro zařazení kódu do losování je rozhodující datum registrace (zadání kódu na www.soutezCOOP.cz), nikoli datum nákupu na účtence.
 • Každý soutěžní kód může být zaregistrován pouze jednou.

6. Losování

Výherci budou určeni náhodným losováním ze všech kódů zaregistrovaných přes webovou stránku www.soutezCOOP.cz.

Soutěžící může hrát s více soutěžními kódy – viz odstavec 2).

Soutěžící může v rámci jednoho losování vyhrát pouze 1 dárkový předmět.

Soutěžní kód, na který soutěžící již vyhrál, se do dalšího losování nevrací.

V průběhu soutěže bude probíhat losování takto:

 • Každý den vylosujeme 1 dárkový balíček výrobků COOP Premium
 • losujeme ze všech soutěžních kódů registrovaných předešlý den 00:00 – 24:00 hod.
 • například ve čtvrtek losujeme ze všech kódů registrovaných ve středu apod., výherce za pátek, sobotu a neděli vylosujeme postupně během následujícího pondělí
 • soutěž trvá 26 dní

V případě technických či organizačních obtíží může být losování odloženo, a to max. o 14 pracovních dnů.

7. Oznámení o vylosování a odpověď výherce do 24 hodin

Výherce bude o výhře informován nejpozději do 7 dnů po vylosování krátkou textovou zprávou (výherní SMS) na číslo mobilního telefonu, z něhož registroval soutěžní kód přes SMS nebo které uvedl při registraci soutěžního kódu přes webovou stránku na adrese www.soutezCOOP.cz.

Výherce je povinen na tuto výherní SMS odpovědět do 24 hodin krátkou textovou zprávou (odpovědní SMS)a poskytnout pořadateli své kontaktní údaje pro zaslání dárkového předmětu: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, obec/město a PSČ. Pokud výherce v uvedené lhůtě neodpoví nebo ve své odpovědi uvede chybně adresu nebo si nepřevezme zaslaný dárkový předmět, ztrácí na dárkový předmět nárok a dárkový předmět zůstává k dispozici pořadateli. Pořadatel v takovém případě může rozhodnout o vylosování náhradního výherce. 

8. Uveřejnění výherců

Výherci budou uveřejňováni nejpozději do 10 dnů po vylosování v seznamu výherců na webových stránkách soutěže www.soutezCOOP.cz ve formátu jméno a obec/město.

9. Předání dárkových předmětů COOP

Dárkové předměty budou výhercům zasílány průběžně, nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže.

Dárkové předměty mohou být předány slavnostně. O předání může být pořízen audio a/nebo video záznam, který může být dále publikován v médiích bez uvedení příjmení a kontaktu na výherce, a to na základě písemného souhlasu výherce dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o který bude před předáním dárkového předmětu požádán.

Nepřevzaté či zbylé dárkové předměty po ukončení soutěže propadají ve prospěch pořadatele. 

10. Záruka dárkových předmětů

Pořadatel nenese odpovědnost za vady vzniklé na dárkových předmětech a hlavní výhry PlayStation 5 a fén na vlasy Dyson Supersonic v průběhu přepravy a předávání. U vad vzniklých při přepravě je reklamace vyřizována u přepravce prostřednictvím pořadatele. 

11. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci soutěže probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Soutěžící zaregistrováním svého mobilního telefonu a v případě výhry také poskytnutím jména, příjmení a adresy bydliště stvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů uvedenými níže a uděluje svůj souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů (telefonní číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště) pro účely realizace soutěže dle těchto pravidel.

Specifikace zpracování osobních údajů:

Totožnost a kontaktní údaje správce
COOP Centrum družstvo, IČO 601 94 910,
Spisová značka Dr 1185 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo U Rajské zahrady 1912/3, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00,
Kontaktní telefon: +420 224 106 146
Kontaktní email: andrea.mouralova@coop.cz

Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo

Zdroje osobních údajů

 • Subjekt osobních údajů – soutěžící
 • telefonní číslo
 • Subjekt osobních údajů – výherci
 • telefonní číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště

Účely zpracování

 • Organizace spotřebitelské soutěže vč. zasílání a předávání dárkových předmětů a výher COOP
 • Prezentace a propagace Správce

Způsob zpracování

 • Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům pořadatele a vybraných prodejen členů pořadatele, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále pořadateli a jiným zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy

Právní základ pro zpracování

 • Zákonná povinnost správce
 • Správce má zákonnou povinnost uchovávat/archivovat osobní údaje zpracovávané v rámci soutěže v souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Oprávněný zájem
 • Realizace soutěže vč. předání dárkových předmětů a výher
 • Pro případ reklamace, či zpochybnění výsledků soutěže si Správce ponechává osobní údaje po dobu 60 dní po skončení soutěže
 • Souhlas účastníka soutěže

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

 • Nejdéle do 30.8.2024 v případě, že nebyl soutěžící vylosován
 • Dle zákonných lhůt v případě výhry (vylosovaného výherce)

Práva subjektu údajů:

Soutěžící má právo:

a) na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.

b) vznést u Správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

c) požadovat informaci, jaké údaje o něm Správce zpracovává

d) odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením Správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených.

e) podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

Více informací naleznete v příloze č.1 těchto pravidel.

12. Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí v sídle pořadatele a uveřejněna na internetové adrese www.soutezCOOP.cz a www.coopclub.cz.

13. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli soutěže a k jeho členům a jejich rodinní příslušníci. Při nákupu na účet třetí osoby se lze soutěže zúčastnit jen s jejím souhlasem.

14. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách www.soutezCOOP.cz může užívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem zlepšení jejich technického chodu. Správu nebo i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

15. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet dárkových předmětů a výher, nahradit výše uvedené dárkové předměty a výhry novými obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání dárkových předmětů a výher. Konkrétní specifikaci dárkových předmětů a výher určuje zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních materiálech či v médiích je pouze ilustrativní. Pořadatel má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže při podezření na zneužití soutěže nebo podvodné jednání a vyřadit všechny jím vložené soutěžní kódy z losování.

16. Na dárkový předmět a výhry není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání dárkových předmětů a výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.

17. Vybrané prodejny členů pořadatele, ve kterých je možno soutěžit, jsou určeny pořadatelem této spotřebitelské soutěže. Pořadatel soutěže prodává zboží do prodejen svých členů, kteří jsou uváděni pro účel této soutěže jako vybrané prodejny členů. Seznam členů, v jejichž prodejnách bude soutěž probíhat je uveden zde:

JEDNOTA Benešov, družstvo, Bezručova 1064, 256 01 Benešov

COOP Hořovice, družstvo, Palackého nám. 200, 268 40 Hořovice

Družstvo JEDNOTA KLADNO, nám. starosty Pavla 42, 272 58 Kladno

COOP Mnichovo Hradiště, družstvo, Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště

JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce, Palackého třída 545,288 61 Nymburk

Coop Příbram, družstvo, Dlouhá 155, 261 24 Příbram II

JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, Tyršova 213, 269 45 Rakovník

COOP družstvo Plasy, Plzeňská 472, 331 01 Plasy

Západočeské konzumní družstvo Plzeň, Poděbradova 1389/31, 305 04 Plzeň

Západočeské konzumní družstvo Sušice, nám. Svobody 135/I, 342 01 Sušice

Jednota, spotřební družstvo v Tachově, Prokopa Velikého 497, 347 01 Tachov

JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech, Masarykovo nám. 14, 441 15 Podbořany

COOP Dvůr Králové n. L., družstvo, Legionářská 3031, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka, Kotíkova 1817, 509 01 Nová Paka

Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, Tylovo náměstí 272, 539 29 Hlinsko v Čechách

Jednota, spotřební družstvo Pardubice, 17.listopadu 235, Pardubice

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, Pražská třída 2176/65, 370 04 České Budějovice

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, sídliště Vajgar 595/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, Kaplice – nádraží 86, 382 42 Kaplice

Jednota, spotřební družstvo v Milevsku, okres Písek, gen. Svobody 606, 399 01 Milevsko

Jednota, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 02 Tábor

Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku, 1. máje 200, 385 12 Vimperk

Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně

COOP družstvo HB, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3

Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou, Masarykova 350, 394 85 Kamenice nad Lipou

Terno Zlín, tř. Tomáše Bati 398, Zlín

COOP Beskydy, Tovární 286/13, Český Těšín

TEMPO Opava, Horní náměstí č. 104/1, Opava

Příloha č.1 – Práva soutěžících v souvislosti se zpracováním osobních údajů