Probíhající soutěže

💥 Nová soutěž o 6 lahví vína Rulandské bílé vinařství Réva Rakvice

Nyní neprobíhají žádné soutěže

Soutěž o 6 lahví vína Rulandské bílé vinařství Réva Rakvice

Stačí na našich Facebookových stránkách
v komentáři odpovědět na otázku
"Kterou prodejnu Tempa, obchodního družstva navštěvujete nejraději?"

Vyhrát můžete 6 lahví vína 0,75 l v hodnotě 700 Kč

Soutěž probíhá od 22.5. do 31.5.2021.

Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky reklamní soutěže (dále jen "soutěž"):

1. Pořadatel soutěže

TEMPO, obchodní družstvo, IČ: 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava (dále jen "pořadatel"), kontaktní e-mailová adresa: marketing@odtempo.cz. Na uvedené adresy je také možno obracet se s případnými dotazy vztahujícími se k této soutěži.

2. Doba trvání a místo soutěže

Doba trvání soutěže je stanovena od 22. 05. 2021 do 31.05.2021. Soutěž probíhá na platformě Facebook, přičemž tato soutěž není žádným způsobem spojena s Facebookem, společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků vůči jejím účastníkům a tato propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook, ani s ní jinak spojena.

3. Základní principy soutěže

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb ani jakýkoliv jiný vklad.

4. Výhra v soutěži

 • Výhrou v soutěži je 6 lahví vína 0,75 l (viz. foto). O výhře v soutěži rozhoduje náhoda.
 • Jediný výherce bude určen slosováním, které proběhne po ukončení soutěže zaměstnancem marketingového oddělení pořadatele. O výsledku slosování bude výherce informován prostřednictvím jím uvedeného kontaktního údaje ve lhůtě do 7. 06. 2021.
 • Výhra bude po ukončení soutěže připravena k vyzvednutí na adrese sídla pořadatele, případně na některé z prodejen pořadatele po dohodě s výhercem. Konkrétní čas bude dohodnut dle provozních možností pořadatele a přání výherce.
 • Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena v těchto pravidlech.

5. Podmínky účasti v soutěži a soutěžní profil

 • Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice.
 • Podmínkou účasti v soutěži je odpovědět na následující anketní otázku do komentáře:
  Kterou prodejnu Tempa, obchodního družstva navštěvujete nejraději?
 • Ze soutěže budou vyloučeni zejména soutěžící používající falešné a fiktivní profily na facebooku a soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje.

6. Zpracování osobních údajů soutěžících

 • Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry za účelem předání výhry v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR").
 • Správcem osobních údajů je pořadatel. Subjektem osobních údajů je soutěžící.
 • Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Poskytnutí uvedených údajů je podmínkou účasti v soutěži.
 • Pořadatel zajistí smazání osobních údajů soutěžících po předání výhry.
 • Pořadatel nebude osobní údaje předávat žádným jiný příjemcům, ani do třetích zemí ani žádné mezinárodní organizaci. Osobní údaje nebudou zpracovávány za užití automatizace ani profilování.
 • Soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo požadovat přístup k osobním údajům, které se jej týkají, právo na jejich opravu, právo na jejich výmaz, právo na omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, a konečně právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušit právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele. Tato pravidla jsou po celou dobu trvání soutěže vyvěšena na této stránce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, přerušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to do okamžiku předání výhry.
 • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.