Vedoucí prodejny, zástupce vedoucího prodejny - pracovní náplň

Obecně:

 • Zaměstnanec zabezpečuje veškeré úkoly, které stanoví nadřízený tak, aby celá jeho činnost v obchodním provozu směřovala k prospěchu družstva.
 • Organizuje a řídí činnost svěřené obchodní jednotky.
 • Při své práci se řídí zákony, vyhláškami, pracovním řádem, kolektivní smlouvou, platnými směrnicemi, pokyny a příkazy nadřízených.
 • Odpovídá za účinná uplatňování a dodržování obecných právních předpisů, jako i směrnic a pracovních pokynů spotřebního družstva.

Konkrétně:

Zabezpečuje :

 • Plnění stanoveného rozpisu maloobchodního obratu v návaznosti na hodinovou produktivitu práce.
 • Plnění a zajišťování stanovených hospodářských ukazatelů směřujících k dosažení zisku provozní jednotky.
 • Řádná opatření k zabezpečení objektu provozní jednotky proti vloupání, požáru, živelné pohromě.

Dodržuje a zajišťuje :

 • Rozpočtovanou obrátku zásob.
 • Hygienické předpisy, nepřipustí prodej zboží, které mohlo ohrozit zdraví lidí, dbá na dodržování předpisů týkajících se jedů, žíravin a toxických látek.

Sleduje a zajišťuje :

 • Aktivní obchodní politiku na svěřené provozní jednotce.
 • Denně fakturační ceny dodavatelů a stanovuje spotřebitelské ceny při použití platných cenových předpisů a ceníků.
 • Vývoj mank, zajišťuje jejich prevence, přijímá účinná opatření k zamezení škod na provozní jednotce.
 • Řádnou přejímku zboží, vyřizuje reklamace dle reklamačního řádu.
 • Prodej zboží ve stanovených spotřebitelských cenách.

Zodpovídá:

 • Za skladování a ošetřování zboží na provozní jednotce a zodpovídá za hodnoty svěřené k vyúčtování včetně očisty zásob a posuzuje míru zavinění a předkládá návrh na likvidaci vedoucímu prodejního střediska.
 • Za svěřený majetek ( budovy, stroje, zařízení ), za zásoby zboží, za finanční prostředky a bezpečné denní odvody tržeb.
 • Za vedení předepsané evidence v celém rozsahu.
 • Za dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů na pracovišti, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sebe a svých podřízených zaměstnanců.
 • Za reprezentaci firmy a to svým zevnějškem – vhodným a čistým pracovním oblečením a obuví, profesním jednáním a vystupováním k zákazníkům. K tomu vede a vychovává ostatní členy pracovního kolektivu.
 • Ve spolupráci s vedoucím provozního střediska za personální obsazení prodejní jednotky včetně operativního řešení v době absence zaměstnanců.
 • Za správnost a úplnost vykazování odpracované doby na mzdovém lístku včetně vykazování a doložení náhradových dob (dovolená, nemoc, ostatní).
 • Za hospodárné využití fondu pracovní doby na základě režimů rozvrhu směn pro kolektiv prodejní jednotky v závislosti na prodejní době v souladu se zákoníkem práce.
 • Za evidenci docházky pracovní doby a přesčasové práce, dělených směn a práce ve svátek, sobotách a nedělích.