Probíhající soutěže

Úplná pravidla soutěže TEMPO s Kofolou

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem Soutěž TEMPO s Kofolou (dále jako "soutěž") je společnost
TEMPO, obchodní družstvo, se sídlem Honí náměstí 104/1, 746 38 Opava, IČO: 00032417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen Pořadatel).

Termín a místo konání soutěže

Soutěž se bude konat v období od 28.7.2021 do 10.8.2021. Soutěž probíhá na platformě Facebook, přičemž tato soutěž není žádným způsobem spojena s Facebookem, společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků vůči jejím účastníkům, a tato propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní jinak spojena.

Výhra v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb ani jakýkoliv jiný vklad.

 • Výhrou v soutěži je celkem 3x 5 balení nápoje Kofola (lahev o objemu 2 l). O výhře v soutěži rozhoduje náhoda. Výhru obdrží tři výherci, každý z nich tedy obdrží 1x5 balení nápoje Kofola.
 • Výherci budou určeni slosováním, které proběhne po ukončení soutěže zaměstnancem marketingového oddělení pořadatele. O výsledku slosování budou výherci informováni prostřednictvím Facebooku do 16.08.2021.
 • Výhra bude po ukončení soutěže připravena k vyzvednutí v prodejně pořadatele, která je nejblíže bydlišti výherce, případně na jiní prodejně pořadatele po dohodě s výhercem. Konkrétní čas bude dohodnut dle provozních možností pořadatele a přání výherce.
 • Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena v těchto pravidlech.

Podmínky účasti v soutěži

 • Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.
 • Podmínkou účasti v soutěži je:
 • vyfotit jakýkoliv nápoj Kofola v kterékoliv z prodejen pořadatele;
 • fotku nápoje Kofola přidat na svůj facebookový profil vč. místa, kde byla fotografie pořízena;
 • označit na facebookové stránce @odtempo.cz;
 • dát "Like" oficiální facebookové stránce pořadatele.
 • Jeden soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však s jinou fotkou nápoje Kofola. Ze soutěže budou vyloučeni zejména soutěžící používající falešné a fiktivní profily na Facebooku a soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje.

Zpracování osobních údajů

 • Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry za účelem předání výhry v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR").
 • Správcem osobních údajů je pořadatel. Subjektem osobních údajů je soutěžící.
 • Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Poskytnutí uvedených údajů je podmínkou účasti v soutěži.
 • Pořadatel zajistí smazání osobních údajů soutěžících po předání výhry.
 • Pořadatel nebude osobní údaje předávat žádným jiný příjemcům, ani do třetích zemí ani žádné mezinárodní organizaci. Osobní údaje nebudou zpracovávány za užití automatizace ani profilování.
 • Soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo požadovat přístup k osobním údajům, které se jej týkají, právo na jejich opravu, právo na jejich výmaz, právo na omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, a konečně právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 • Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.odtempo.cz/gdpr

Závěrečná ustanovení

 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušit právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele. Tato pravidla jsou po celou dobu trvání soutěže vyvěšena na webové stránce www.odtempo.cz/souteze.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, přerušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to do okamžiku předání výhry.

Úplná pravidla soutěže TEMPO s Ondrášovkou pro síť potravinových prodejen TERNO a TEMPO market

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem Soutěž TEMPO s Ondrášovkou (dále jako "soutěž") je společnost

TEMPO, obchodní družstvo, se sídlem Honí náměstí 104/1, 746 38 Opava
IČO: 00032417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen Pořadatel).

Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.odtempo.cz/souteze.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 28.7. 2021 do 10.8.2021 v prodejnách OD TEMPO Opava - potravinová síť prodejen typu TERNO + TEMPO market (dále jen "doba konání soutěže").

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občan. zák. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 5 těchto pravidel.
Nárok na výhru nevzniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící nebo třetí osoba porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.
Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Principy a podmínky soutěže

Soutěž se vztahuje na produkty Ondrášovka 1,5l s příchutí Citron, Lesní plody, Limetka a citron, Malina (dále jen "soutěžní produkty").
Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době jejího konání zakoupí alespoň 6 libovolných ks vod Ondrášovky 1,5l s příchutí Citron, Lesní plody, Limetka a citron, Malina, Po zakoupení šesti soutěžních produktů účastník obdrží na pokladně stírací los. Setřením stíracího pole losu účastník soutěže okamžitě zjistí, zda vyhrál či nevyhrál.
Pokud zákazník vyhraje jednu z hlavních výher, kontaktuje centrálu TEMPO Opava (tel. 553 697 317, mob. 725 824 766) v pracovních dnech od 8 - 15h a sdělí kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo), Výhra mu poté bude buďto zaslána se závozem na prodejnu, kde uskutečnil svůj nákup, nebo bude připravená k vyzvednutí na adrese sídla OD TEMPO Opava.
Vedlejší výhru si výherce vyzvedne přímo na prodejně, kde uskutečnil svůj nákup, po předložení stíracího losu, na kterém bude uvedena výhra.

Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:
Hlavní výhry:
5 x autochladnička
3 x piknikový koš
Vedlejší výhry:
100x 6 ks Ondrášovky citron 1,5 l
Výherci obdrží svou výhru nejpozději do 15.9.2021
. Výhry budou odesílány se závozem na prodejnu, kde výherce uskutečnil soutěžní nákup. Pořadatel není odpovědný za poškození cen během přepravy.
Každý výherní los lze uplatnit jen jednou a výhradně v průběhu soutěžního období. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých výherců, jakož i právo na vyloučení kterékoliv výherce ze soutěže v případech, že nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou cenu než tu, která mu bude vydána, a nemá nárok reklamovat výsledky soutěže. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.
Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži.

Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.
Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail palyzovazavináčodtempotečkacz nebo na telefon 725 824 766.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Účastník Soutěže bere na vědomí, že společnost TEMPO, obchodní družstvo, IČ 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, Opava, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. DrXXIII 187 jakožto správce osobních údajů bude prostřednictvím svého oprávněného zaměstnance v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu konání této Soutěže, zpracovávat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto letáku, na základě oprávněného zájmu společnosti TEMPO, obchodní družstvo (i) vyhodnocení Soutěže a (ii) doručení výhry. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a systematizovaně (v elektronické podobě). V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se Soutěže zúčastnit. Účastník Soutěže je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany společnosti TEMPO, obchodní družstvo na gdprzavináčodtempotečkacz. TEMPO, obchodní družstvo tímto účastníka Soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že TEMPO, obchodní družstvo provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat TEMPO, obchodní družstvo, o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník Soutěže má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.


Úplná pravidla soutěže TEMPO s Ondrášovkou pro síť potravinových prodejen TUTY

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem Soutěž TEMPO s Ondrášovkou (dále jako "soutěž") je společnost

TEMPO, obchodní družstvo, se sídlem Honí náměstí 104/1, 746 38 Opava
IČO: 00032417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen Pořadatel).

Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.odtempo.cz/souteze.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 28.7. 2021 do 10.8.2021 v prodejnách OD TEMPO Opava - potravinová síť prodejen typu TUTY (dále jen "doba konání soutěže").

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občan. zák. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 5 těchto pravidel.
Nárok na výhru nevzniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící nebo třetí osoba porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.
Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Principy a podmínky soutěže

Soutěž se vztahuje na produkty Ondrášovka 1,5l s příchutí Citron, Lesní plody, Limetka a citron, Tonic (dále jen "soutěžní produkty").
Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době jejího konání zakoupí alespoň 6 libovolných ks vod Ondrášovky 1,5l s příchutí Citron, Lesní plody, Limetka a citron, Tonic, Po zakoupení šesti soutěžních produktů účastník obdrží na pokladně stírací los. Setřením stíracího pole losu účastník soutěže okamžitě zjistí, zda vyhrál či nevyhrál.
Pokud zákazník vyhraje jednu z hlavních výher, kontaktuje centrálu TEMPO Opava (tel. 553 697 317, mob. 725 824 766) v pracovních dnech od 8 - 15h a sdělí kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo), Výhra mu poté bude buďto zaslána se závozem na prodejnu, kde uskutečnil svůj nákup, nebo bude připravená k vyzvednutí na adrese sídla OD TEMPO Opava.
Vedlejší výhru si výherce vyzvedne přímo na prodejně, kde uskutečnil svůj nákup, po předložení stíracího losu, na kterém bude uvedena výhra.

Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:
Hlavní výhry:
5 x autochladnička
3 x piknikový koš
Vedlejší výhry:
100x 6 ks Ondrášovky citron 1,5 l
Výherci obdrží svou výhru nejpozději do 15.9.2021
. Výhry budou odesílány se závozem na prodejnu, kde výherce uskutečnil soutěžní nákup. Pořadatel není odpovědný za poškození cen během přepravy.
Každý výherní los lze uplatnit jen jednou a výhradně v průběhu soutěžního období. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých výherců, jakož i právo na vyloučení kterékoliv výherce ze soutěže v případech, že nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou cenu než tu, která mu bude vydána, a nemá nárok reklamovat výsledky soutěže. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.
Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži.

Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.
Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail palyzovazavináčodtempotečkacz nebo na telefon 725 824 766.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Účastník Soutěže bere na vědomí, že společnost TEMPO, obchodní družstvo, IČ 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, Opava, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. DrXXIII 187 jakožto správce osobních údajů bude prostřednictvím svého oprávněného zaměstnance v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu konání této Soutěže, zpracovávat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto letáku, na základě oprávněného zájmu společnosti TEMPO, obchodní družstvo (i) vyhodnocení Soutěže a (ii) doručení výhry. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a systematizovaně (v elektronické podobě). V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se Soutěže zúčastnit. Účastník Soutěže je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany společnosti TEMPO, obchodní družstvo na gdprzavináčodtempotečkacz. TEMPO, obchodní družstvo tímto účastníka Soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že TEMPO, obchodní družstvo provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat TEMPO, obchodní družstvo, o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník Soutěže má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.


Úplná pravidla soutěže TEMPO s Ondrášovkou pro síť potravinových prodejen JO

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem Soutěž TEMPO s Ondrášovkou (dále jako "soutěž") je společnost

TEMPO, obchodní družstvo, se sídlem Honí náměstí 104/1, 746 38 Opava
IČO: 00032417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen Pořadatel).

Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.odtempo.cz/souteze.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 28.7. 2021 do 24.8.2021 v prodejnách OD TEMPO Opava - potravinová síť prodejen typu JO (dále jen "doba konání soutěže").

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občan. zák. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 5 těchto pravidel.
Nárok na výhru nevzniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící nebo třetí osoba porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.
Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Principy a podmínky soutěže

Soutěž se vztahuje na produkty Ondrášovka 1,5l s příchutí Citron, Lesní plody, Limetka a citron, Zahradní směs (dále jen "soutěžní produkty").
Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době jejího konání zakoupí alespoň 6 libovolných ks vod Ondrášovky 1,5l s příchutí Citron, Lesní plody, Limetka a citron, Zahradní směs, Po zakoupení šesti soutěžních produktů účastník obdrží na pokladně stírací los. Setřením stíracího pole losu účastník soutěže okamžitě zjistí, zda vyhrál či nevyhrál.
Pokud zákazník vyhraje jednu z hlavních výher, kontaktuje centrálu TEMPO Opava (tel. 553 697 317, mob. 725 824 766) v pracovních dnech od 8 - 15h a sdělí kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo), Výhra mu poté bude buďto zaslána se závozem na prodejnu, kde uskutečnil svůj nákup, nebo bude připravená k vyzvednutí na adrese sídla OD TEMPO Opava.
Vedlejší výhru si výherce vyzvedne přímo na prodejně, kde uskutečnil svůj nákup, po předložení stíracího losu, na kterém bude uvedena výhra.

Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:
Hlavní výhry:
5 x autochladnička
3 x piknikový koš
Vedlejší výhry:
100x 6 ks Ondrášovky citron 1,5 l
Výherci obdrží svou výhru nejpozději do 15.9.2021
. Výhry budou odesílány se závozem na prodejnu, kde výherce uskutečnil soutěžní nákup. Pořadatel není odpovědný za poškození cen během přepravy.
Každý výherní los lze uplatnit jen jednou a výhradně v průběhu soutěžního období. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých výherců, jakož i právo na vyloučení kterékoliv výherce ze soutěže v případech, že nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou cenu než tu, která mu bude vydána, a nemá nárok reklamovat výsledky soutěže. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.
Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži.

Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.
Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail palyzovazavináčodtempotečkacz nebo na telefon 725 824 766.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Účastník Soutěže bere na vědomí, že společnost TEMPO, obchodní družstvo, IČ 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, Opava, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. DrXXIII 187 jakožto správce osobních údajů bude prostřednictvím svého oprávněného zaměstnance v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu konání této Soutěže, zpracovávat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto letáku, na základě oprávněného zájmu společnosti TEMPO, obchodní družstvo (i) vyhodnocení Soutěže a (ii) doručení výhry. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a systematizovaně (v elektronické podobě). V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se Soutěže zúčastnit. Účastník Soutěže je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany společnosti TEMPO, obchodní družstvo na gdprzavináčodtempotečkacz. TEMPO, obchodní družstvo tímto účastníka Soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že TEMPO, obchodní družstvo provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat TEMPO, obchodní družstvo, o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník Soutěže má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.


Plaťte kartou Mastercard a hrajte o nákupy v hodnotě 50 000 Kč

Platnost akce

1. června - 31. srpna

Pořadatel a organizátor akce

Československá obchodní banka, a.s., Akce se týká Poštovní spořitelny. Poštovní spořitelna (dále jen "PS") je obchodní značkou ČSOB.

Partner akce

Skupina COOP, svaz českých a moravských spotřebních družstev,
TEMPO, obchodní družstvo,
ČEPRO, a.s,
Albert Česká republika, s.r.o.

Akce je určena

Pro všechny klienty ČSOB - fyzické osoby, které jsou majiteli některého z běžných platebních účtů vedených pod obchodní značkou PS (poštovní účet nebo osobní účet) a k němu mají na své jméno vedenou platební kartu Mastercard, vydanou PS.

Účast v marketingové akci

Klient se stává účastníkem akce, pokud alespoň v jednom ze tří kalendářních měsíců (červen, červenec, srpen) provede 3 platby kartou za účelem nákupu zboží u vybraného partnera (TEMPO, obchodní družstvo), každá platba musí být v minimální hodnotě 200 Kč. Do soutěže jsou započítávány všechny platby v minimální hodnotě 200 Kč, provedené u kteréhokoliv výše uvedeného partnera.

Hlavní výhra

Nákup v hodnotě Kč 50 000 Kč u partnerů akce:

COOP, SČMSD, TEMPO Opava 17 000 Kč.
Albert 17 000 Kč.
EuroOil 16 000 Kč.
Losování proběhne do 15.9.2021.

Další výhra

Poukázka na nákup v hodnotě Kč 500 Kč od partnera akce:

Poukázky červen:

250 ks poukázek do EuroOil, 150 ks poukázek do COOP, TEMPO Opava, 100 ks poukázek do Albert.

Losování proběhne do 15.7.2021.

Poukázky červenec:

250 ks poukázek do EuroOil, 150 ks poukázek do COOP, TEMPO Opava, 100 ks poukázek do Albert.

Losování proběhne do 15.8.2021.

Poukázky srpen:

250 ks poukázek do EuroOil, 150 ks poukázek do COOP, TEMPO Opava, 100 ks poukázek do Albert.

Losování proběhne do 15.9.2021.

Jeden účastník akce může získat maximálně jednu hlavní výhru a tři další výhry.

Předání výhry

Výherci budou informováni telefonicky na mobilní telefon, uvedený v informačních systémech pořadatele a hlavní výhra jim bude předána osobně nebo zaslána formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, s.p. a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení akce.

Tato pravidla jsou přístupná na www.postovnisporitelna.cz/platimkartou a každý účastník s nimi svojí účastí vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas.